மக்களால் ஆட்சி! மக்களுக்காக அரசியல்!

avatar

மக்களால் ஆட்சி! மக்களுக்காக அரசியல்! (Regime by the people! Politics for the people.)

The way of connecting people to politics. this is a democratic constitution.

விழித்திடு, விரல் தொடு, விடியலைக் காணலாம்!!


- TNJ PARTY.


Your Rights

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

FOR TOPIC ADS
Advertise Now!

LATEST TOPICS UPDATES